ปลูกผักกวางตุ้ง ไม่ให้สะดุ้งเงินในกระเป๋า ให้งามไว ต้นอวบใหญ่ ไม่เกิน 1 เดือนเก็บได้เลย

[ สถิติผู้เข้าชม : 436 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน  
ขั้นตอน การเตรียมดิน
ควรขุดพรวนดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วทำการ ต า ก ดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมักที่ย่อยสลายตั ว แล้วให้มาก คลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้วทำการไถพรวนให้ดินละเอียด

ปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง จะ นิ ย ม ทำกัน 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้ 
-การปลูก แ บ บ ห ว่ า น เมล็ดโดยตรง วิธีนี้นิยมใช้ในการปลูกแปลงที่ยกร่อง มีร่องน้ำกว้าง และพื้นที่ควรมีการเตรียมอย่างดี และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเมล็ดพั น ธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้ง มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นก่อนหว่านควรผสมกับทรายเสียก่อน

 


-โดยใช้เมล็ดพั น ธุ์ 1 ส่วนผสมกับทรายสะอาด 3 ส่วน แล้วหว่านให้กระจายทั่วแปลงสม่ำเสมอแล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มั กหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร หลังจากนั้นคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อช่วยเก็บรักษา ค ว า ม ชุ่มชื้นในดิน เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากงอกได้ประมาณ 20 วัน ควรทำการถอนและจัดให้มีระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร
 

-การปลูกแบบ โ ร ย เ ม ล็ ด เป็นแถว การปลูกวิธีนี้หลังจากเตรียมดินแล้วจึงทำร่องลึกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ให้เป็นแถวโดยให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 20-25 เซนติเมตร นำเมล็ด พั น ธุ์ ผสมกับทราย แล้วทำการโรยหรือหยอดเมล็ดเป็นแถวตามร่อง
 
-แล้วกลบด้วย ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย ห มั กบางๆ คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ หลังจากปลูกได้ประมาณ 20 วัน หรือต้นกล้ามีใบ 4-5 ใบ จึงทำการถอนแยกในแถว โดยจัดระยะระหว่างต้นให้ห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

 การให้น้ำ
เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็น ผั ก  ที่ ต้ อ งการน้ำมาก และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบพ่นฝอยหรือใช้ถังรดฝักบัว อย่าให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทำให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งชะงักการเจริญเติบโตได้
 
 
การใส่ปุ๋ ยน่ะค่ะ 
เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักทานใบและก้านใบ ดังนั้นการใส่ปุ๋ ย ควรใช้ปุ๋ ย (46-0-0)  เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้กับใบและก้านใบให้เร็วขึ้น หรือใช้ปุ๋ ย 20-11-11หลังจากใส่ปุ๋ ย ทุกครั้งควรมีการรดน้ำตามทันที สำหรับการพรวนดินและกำจั ด วั ชพื ช ควรทำให้ระยะแรกพร้อมกับการถอนแยก

ในการเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดเขียวกวางตุ้งค่อนข้างเร็ว คือ ประมาณ 35-45 วัน การเก็บเกี่ยวโดยเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่ตามต้องการ แล้วใช้มี ดคมๆ ตั ดที่โคนต้น แล้วทำการตั ด แต่งใบนอกที่แก่

 สำหรับการเก็บรักษา เนื่องจากผักกาดเขียว ก ว า ง ตุ้ ง เป็นผักอวบน้ำ ดังนั้นการเก็บรักษาจึงควร เ ก็ บ ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำประมาณศูนย์องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 3 สัปดาห์น่ะค่ะ 

 

 

 

Create : Modify : 2021-02-05 00:00:42Read : 435URL :