สร้างรายได้ ปลูกผักคะน้าไว้ขาย สูตรงามไว แค่เดือนนิดๆ เริ่มเก็บผลิตได้เลย

[ สถิติผู้เข้าชม : 618 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 


ขั้นตอนดังนี้ 
– การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะกล้าควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร ส่วนความย า วตามความเหมาะสมน่ะค่ ะ 


- ในการเตรียม ดิ น บนแปลงเพาะกล้า ควรขุดไถพรวนดินอย่างดี ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ย่อยหน้าดิน ให้ละเอียด แล้วใส่ปุ๋ ย ค อ ก  คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่วน่ะค่ะ 

-การเพาะ หว่านเมล็ดให้ ควรจะ ก ร ะ จ า ย สม่ำเสมอทั่วแปลง กลบเมล็ดด้วยดินหรือปุ๋ ย ค อ ก ที่สลายตัวดีแล้วให้หนาประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวรดน้ำ

– การดูแลต้นกล้า ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน ควรดูแลต้นกล้า ถอนต้นที่ อ่อนแอ ไม่แข็งแรง หรือเบียดกันแน่นออกไป เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25-30 วัน จึงทำการ ย้ายไปปลูกในแปลงปลูกต่อไป

 


วิธีการปลูกน่ะค่ะ 
การปลูกคะน้านิยมปลูก 2 แบบ คือ
– แบบหว่านกระจายทั่วแปลง เหมาะสำหรับแปลง ป ลู ก ข นาดใหญ่ ทำเป็นการค้า

– แบบแถวเดียว เหมาะสำหรับแปลงปลูกขนาดเล็กหรือผักสวนครัว เตรียมดินโดยการใช้แรงงานคนให้น้ำโดยใช้บัวรดน้ำ
ระยะปลูก ควรให้มีระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ 20 X 20 เซนติเมตรการเตรียม แ ป ล ง ปลูก มีวิธีการดังนี้


-ขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร


-ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน

-นำปุ๋ ย ค อ ก คลุกเคล้าให้เข้ากับดินเป็นการปรับปรุงสภาพทางกายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

– พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะการปลูกแบบหว่านลงในแปลง เพื่อไม่ให้เมล็ดตกลงไปในดิน

ในการปลูกคะน้านิยมหว่านเมล็ดลงบน แ ป ล ง ปลูกโดยตรงมากกว่าย้ายกล้า โดยมีขั้นตอนดังนี้
– หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลงโดยให้เมล็ดห่างกันประมาณ 2-3 เซนติเมตร


-ใช้ดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วหว่านกลบเมล็ดให้หนาประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร เพื่อเก็บรักษาความชื้นและป้องกันเมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจาย

– คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ

– รดน้ำให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน

-หลังจากต้นคะน้างอกแล้วประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ให้เริ่มถอนแยก โดยเลือกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นอ่อนของคะน้า ที่ ถ อ น แยกออกมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออกแล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้


-เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 30 วัน ให้ถอนแยกครั้งที่ 2 ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตรต้นอ่อนของคะน้าที่ถอนแยกออกมาในวัยนี้เมื่อเด็ดรากออก แล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้

– ในการถอนแยกคะน้าแต่ละครั้งควรกำจั ด วั ช พื ช ไปด้วย

การให้น้ำต้นคะน้า 
-คะน้าต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรปลูกในแหล่งที่มีน้ำอย่างเพียงพอ


-การให้น้ำให้ใช้ฝักบัวฝอยรดให้ทั่วและให้ชุ่ม ในเวลาเช้าและเย็น

ในการใส่ปุ๋ ย
คะน้าต้องการปุ๋ ย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณปุ๋ ย ค อ กที่ใช้โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังจากถอนแยกครั้งแรกและหลังจากถอนแยกครั้งที่ 2

ช่วงสุดท้าย การเก็บเกี่ยวผลผลิต
อายุการเก็บเกี่ยวของคะน้าอยู่ที่ประมาณ 45-55 วันหลังปลูก คะน้าที่ตลาด ต้ อ ง การมากที่สุดคือ คะน้าที่มีอายุ 45 วัน แต่คะน้าที่มีอายุ 50-55 วัน เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น้ำหนักมากกว่า

Create : Modify : 2021-02-05 10:45:56Read : 617URL :