เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แห่งเมืองปราจีนบุรี!!

[ สถิติผู้เข้าชม : 159 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท เกษตรกรต้อง ซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูก จึงทำให้มีต้นทุนที่สูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุน จึงมีผลทำให้เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหนทางของการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ เพราะการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้ ได้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผลผลิตมีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีสาร อาหารครบถ้วน รสชาดอร่อยเริ่มต้นสู่การทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ถูกกำหนดขึ้น ควรเริ่มต้นด้วยความสนใจและศรัทธาหลักทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ช้าหรือเร็วขึ้น อยู่กับประเภทของเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญอยู่ที่การทำ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ถ่องแท้ มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรค มี ความสุขในการปฏิบัติ ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุก คนสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อทำเกษตรอินทรีย์แล้วสามารถขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐจึงจะนับได้ว่าเป็นเกษตร อินทรีย์ที่สมบูรณ์ อันเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน


ตลาดสีเขียว 4 แห่ง จ. ปราจีนบุรี
ปัจจุบันผลผลิตในท้องตลาดตั้งแต่ตลาดนัด ตลาดสด จนไปถึงซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่า ผลผลิตเหล่านี้ปลอดจากการปนเปื้อนของสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงหรือไม่ จึงได้มีการจัดตั้งตลาดสีเขียวขึ้น เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาบริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัย เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ได้มาจาก การเกษตรแบบอินทรีย์ นอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ "ตลาดสีเขียว" ซึ่งใน จ.ปราจีนบุรี ได้มีจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งหมด 4 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้
- ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
วันและเวลาจำหน่าย : วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น.
- ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันและเวลาจำหน่าย : ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น.
- ตลาดสีเขียว บริเวณด้านหน้าหน้าธนาคาร ธกส. สาขาปราจีนบุรี
วันและเวลาจำหน่าย : ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.00 น.
- ตลาดเขียว บริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า)
วันและเวลาจำหน่าย : ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 11.00 น.


เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ. ปราจีนบุรี
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนโดยมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “ปก ป้องพื้นที่อาหาร” ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนตะวันออกและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี “อาหารปลอดภัย ด้วยเกษตรอินทรีย์” และส่งเสริมการกินพืชผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเกษตร อินทรีย์อำาเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลายและ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พัฒนาระบบการผลิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตร อินทรีย์ รวมทั้งวางแผนและจัดการตลาดผลผลิต โดยกลุ่มให้กับสมาชิกด้วยการประกันราคารับซื้อผลผลิต ทุกรายการที่กลุ่มฯ ได้ผลิต ซึ่งปัจจุบันมีชนิดพืชประมาณ 100 รายการ ประกอบด้วย ข้าว พืช ผัก และ ไม้ผล
ประธานกลุ่ม : คุณสุนทร คมคาย
ประเภทสินค้า : ผักสด, ผลไม้
มาตรฐานที่ได้รับ : IFOAM / EU / COR
ช่องทางการติดต่อ : คุณสุนทร คมคาย ที่อยู่ 69 หมู่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 089-8957978 Facebook : รวมพลคนวิถีเกษตรอินทรีย์


สมุนไพรบ้านดงบัง
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ด้วยแนวคิดที่ว่าอยากปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตจากอดีตที่เป็น

การใช้สารเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้การสนับสนุนและเห็น ว่าการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์นั้นได้ประโยชน์ของตัวสมุนไพรโดยตรง ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี และ ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ประธานกลุ่ม : คุณทิพพาพร คุณศรี
ประเภทสินค้า : สมุนไพร
มาตรฐานที่ได้รับ : IFOAM
ช่องทางการติดต่อ : คุณทิพพาพร คุณศรี ที่อยู่ 34 ม.6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 089- 2692643 Facebook : สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านดงบัง ปราจีนบุรี


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนนทรี
ด้วยแนวคิดที่ว่าอยากมีสุขภาพดีและบริโภคอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี จึงได้รวมกลุ่มกันมาทำเกษตร แบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ได้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเป็นการพบปะสังสรรค์กันของคนในชุมชนอีกด้วย
ประธานกลุ่ม : คุณราตรี วีระนนท์
ประเภทสินค้า : ผักสด, ผลไม้, ข้าว
มาตรฐานที่ได้รับ : IFOAM / EU / COR
ช่องทางการติดต่อ : คุณระตะนะ ศรีวรรกุล ที่อยู่ 60/1 ม.2 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 080- 6303319, 081-6506085
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน
เกิดจากการรวมตัวของเกษตรรายย่อยที่ทำเกษตรมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้ว เริ่มที่อยากจะปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรให้ เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี โดยได้แรงผลักดันจากทางบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ภายใต้โครงการกระทิงแดงสปิริต ที่มีแนวคิดในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ พร้อมที่ จะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เสริมสร้างสุขภาพแก่เกษตรกร ชุมชนและสังคม
ประธานกลุ่ม : คุณประชิต ชลารักษ์
ประเภทสินค้า : ข้าว
มาตรฐานที่ได้รับ : ORGANIC THAILAND
ช่องทางการติดต่อ : คุณประชิต ชลารักษ์ ที่อยู่ 32/1 ม.5 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 087- 6167407
โรงสีข้าวสวนดุสิต
บริษัทภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นธุรกิจเชิงวิชาการ กล่าวคือเป็น โรงสีข้าวที่เปิดให้มีการฝึกอบรมแก่ นักเรียน นักศึกษา ทหารและบุคคลที่มีความสนใจในเกษตรอินทรีย์ โรงสีข้าวมี กำลังการผลิต 60 ตันข้าวเปลือก/วัน จำหน่ายสินค้าทั้งราคาปลีกและส่ง ภายใต้นโยบาย “มุ่งเน้นบริหารงานระบบ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ผลิตข้าวอินทรีย์ อาหารปลอดภัย อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
ประเภทสินค้า : ข้าวหอมมะลิ, ข้าวขาว, ข้าวดำ (ข้าวทั่วไปและข้าวอินทรีย์)
มาตรฐานที่ได้รับ : ISO9001:2015, GMP/HACCP, IFOAM, EU
ช่องทางการติดต่อ : คุณสุกัญญา ไพรสวัสดิ์ ที่อยู่ 190 ม.13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037- 452560

รับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วิถีปราจีน
URL link : https://is.gd/0UsQTx

ดีต่อใจ ได้สุขภาพ สินค้า "ออแกนิกส์" ปราจีนบุรี
มี..สินค้าให้เลือกหลากหลาย
มี..สินค้า GI ออแกนิกส์
มี..ความใส่ใจในสินค้า ดูแลด้วยใจในทุกกระบวนการ
มี..ความสะดวกในการเลือกซื้อ >> https://is.gd/0UsQTx
มี..คุณภาพมาตรฐานเชื่อถือได้
มี..ระยะทางใกล้กรุงเทพฯ มาเลือกซื้อถึงแหล่งได้เลย
Create : Modify : 2018-08-01 20:47:32Read : 158URL :