เลี้ยงแมงดานา สร้างรายได้ มือใหม่

[ สถิติผู้เข้าชม : 246 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

บ่อเพาะเลี้ยงแม ล งดานา
-เลือกสถานที่ส ง บ เงียบขุดเป็นบ่อสี่เหลี่ยมขนาดพอประมาณ แล้วแต่จะเลี้ยงมากหรือน้อย ขังน้าได้ประมาณ30 เซนติเมตรคลุมบ่อด้วยผ้าตาข่ายป้องกันแม ล งดานา ห นี ออกจากบ่อที่เราเลี้ยง

 


-ปลูกไม้น้าให้แม ล งดานาอาศัย เช่น  สาร่าย หรือ ผักน้ำที่หาได้ตามพื้นที่เพื่อ ค ว า มสะดวก

– ปล่อยพ่อแม่ พั น ธุ์ แ ม ลงดานาลงไป 1 ตารางเมตรชะประมาณ 5 คู่ ให้ "อาหารพวกลูกกบ"
 


 

วิธีการเลี้ยงแม ล งดานาในถังพลาสติก
โดยขั้นตอนการเลี้ยงไม่ย า กเริ่มจากการเตรียมพ่อแม่พั น ธุ์ และใช้ ถั ง ไ ฟเ บ อ ร์ ขนาดความจุ 1 ตัน ทาตะแกรงสีเขียวปิด ติดตั้งท่อน้าระบบพ่นฝอยที่ด้านบนของถัง มีประตูระบายน้าและจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่พั น ธุ์วางไข่

การกิ น อาหารของแม ล งดานา
-วิธีกิ น ของแม ล งดานาจะเกาะตามกอหญ้าสงบนิ่ง ปล่อยให้เห ยื่ อไม่ว่าจะเป็นลูกอ๊อด ลูกกุ้งหรือลูกปลา ว่ายน้าเล่นจนเพลิน เมื่อเหยื่ อ เคลื่อนที่เข้ามาใกล้จะจั บเห ยื่ อไว้แน่นแล้วแ ท งด้วยปากที่แหลมคมพร้อมกับปล่อยส ารบางชนิดเข้าในตั ว เห ยื่ อจนหมดแรง ทำซ้าหลายครั้งจนอิ่มและปล่อยเห ยื่ อทิ้งไป

การเพาะพั น ธุ์ของแม ล งดานา
-แมล ง ดานาจะเริ่มวางไข่ รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน รุ่นที่ 2, 3 และ 4 จะวางไข่ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันย า ยน-ตุลาคม แมลงดานาจะกิ น อาหารที่ยังมีชี วิ ตและเคลื่อนไหวได้

 -แล้วหลังเตรียมบ่อ นากอหญ้าหรือกกปลูกในบ่อเป็นแถวคล้ายกับการดานา ให้พอเพียงกับแม ล งดานาใช้ เกาะอาศัย ปล่อยพ่อ-แม่พั น ธุ์ แล้วประมาณ 1 เดือน ในช่วงผสมพั น ธุ์ แมล งดานาเพศผู้จะผลิตส า รที่มีกลิ่นฉุ น เพื่อดึงดูดเพศเมียให้มาเป็นคู่ผสม พั น ธุ์

-หลังจากผสมพั น ธุ์ไม่นานแม ล งดาจะวางไข่บนกิ่งไว้ เ ห นื อ ระดับผิวน้ำ ประมาณ 15-20 เซนติเมตร คราวละ 100-200 ฟอง โดยมีเมือกเหนียวยึดไว้กับต้นกกหรือต้นหญ้า

-แม ล งดา นาจะวางไข่เป็นแถว ลักษณะกลมรีมีเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นย า ว 0.2 เซนติเมตร สีน้าตาลเข้ม ส่วนปลายจะ มีรอยขีดและจุดสีน้าตาลอ่อนตรงส่วนปลายสุด ไข่จะฟักออกเป็นตัวภายใน 7-8 วัน พร้อมทิ้งตัวลงน้าในบ่อหา กิ นอาหาร ขนาดตัวอ่อนย า ว 0.8 เซนติเมตร จากนั้นจะลอกคราบ 5 ครั้ง โดยจะลอกคราบทุก ๆ 5-7 วัน และ เป็นตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 32-43 วัน
 
 
การเพาะพั นธุ์ ของแม ล งดานาใน "ถังพลาสติก"


-หาถังพลาสติกขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1000 ลิตรมีรูระบายน้ำล้นกรณีที่เราพ่นน้าทาฝนเทียม เพราะระดับน้ำไม่นิ่งแม ล งดานาจะไม่วางไข่ ปิดตาข่ายด้านบน

– ปล่อยพ่อแม่พั น ธุ์ แมงดานา ลงไป ประมาณ 5 คู่ ใช้ไม้ไผ่พั น ด้วยตาข่ายเพื่อให้แม ล งดานาวางไข่

– ให้อาหารพ่อแม่พั น ธุ์ เมื่อแม ล งดานา สมบูรณ์ เร่งให้แม ล งดานาวางไรโดยการฉีดพ่นน้าในตอนกลางคืน แม ล งดานาก็จะวางไข่บริเวณไม้ที่เราเตรียมไว้

-นาไข่แ ม ลงดาไปเพาะในบ่อเพาะฟักต่อไป บ่อเพาะฟักเราจะนาไข่แม ล งดา มาแขวนไว้เหนือ บ่อน้ำใน บ่ อ เ พ า ะ ฟั ก ประมาณ 7-8 วัน แม ล งดานาก็จะฟักเป็นตัวหล่นในบ่อน้าเป็นแม ล งดานา ตัวอ่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 วันก็สามารถนาไปจาหน่ายได้
 

 

 

Create : Modify : 2021-01-25 12:35:19Read : 245URL :