วิธีปลูก มะนาว ให้ต้นงาม พุ่มสวย มีผล ดก ให้น้ำเยอะ

[ สถิติผู้เข้าชม : 511 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

ขั้นตอน การเตรียมพื้นที่ปลูก


พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทำ คั น ดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร แท ง ร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร

 


-พื้นที่ดอน ควรไถพรวนและทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 – 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ในการ ป ฏิ บั ติ ดูแลรักษา
-การให้น้ำ
-ต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่ ว ง ที่ ป ลู ก ใหม่ๆ ควรให้น้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถตั้งตัวได้แล้ว ให้น้ำเดือนละ 2-3 ครั้ง และควรหา วัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อช่วยรักษาความชื้น ควรเริ่มงดให้น้ำ

-ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึงช่วงออกด อ กเพื่อให้มะนาวสะสม อาหารให้สูงถึงระดับ ที่ ส า ม าร ถ สร้างตาด อ กได้ ปกติมะนาวจะออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากมะนาวออกด อ ก และกำลังติดผลอ่อน เป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ำมาก เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของผล


-การใส่ปุ๋ย
หลังจากที่ มะนาวอายุได้ 3-4 เดือน ควรใส่ปุ๋ ยเ ค มี ปุ๋ ย ห มั ก หรือปุ๋ ย ค อ ก ประมาณต้นละ 0.5 กิโลกรัม กรณีใส่ปุ๋ ย เ ค มีควรใส่หลังจาก พรวนดินแล้ว โดยใส่บริเวณ ร อ บ ทรงพุ่ม แล้วก็ให้น้ำตามเพื่อ ให้ปุ๋ ย ละลาย

-เมื่อมะนาวอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ประมาณ ต้นละ 300 กรัม และเมื่อมะนาวอายุ 2 ปี ก็เพิ่มปริมาญปุ๋ ย โดยใส่ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ขี้นอยู่กับสภาพความ อุ ดม ส ม บู ร ณ์ ของตน และเมื่อมะนาวอายุย่างเข้าปีที่ 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต

-ช่วงระยะก่อนออกด อ กประมาณ 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ย  สูตรที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร 12-24-12 หรืออาจใช้ปุ๋ ย สูตร 3-10-10 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะที่ยังไม่ออกด อ ก และใช้สูตร 0-52-34 ในระยะเร่งการออกด อ ก ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ปริมาณที่ใช้ ขึ้นอยู่กับอายุของต้นพื ช โดยใส่ในปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุต้น


-การค้ำกิ่งต้นมะนาว 
-เมื่อมะนาวใกล้จะ ผ ลิ ด อ ก ออกผล ต้องมีการค้ำกิ่งให้กับต้นมะนาวด้วย โดยเฉพาะในช่วงติดผล โดยวิธีการค้ำกิ่ง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

-การค้ำกิ่งโดยการใช้ไม้รวกหรือไม์ไผ่ทำเป็นง่าม สอดเขัากับกิ่งมะนาว ให้ปลายอีก  ข้า ง ห นึ่ ง วางตั้งรับน้ำหนักของกิ่งอยู่บนพื้นดิน แล้วใช้เชือกผูกมัดกิ่งไว้

-การค้ำกิ่งแบบค อ กหรือนั่งร้าน โดยเอาไม้มาทำเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยนรอบๆ ต้นมะนาวเพื่อรองรับกิ่งใหญ่ ๆ ของมะนาวไว้ อาจทำเป็น 2-3 ชั้น แล้วให้กิ่งพาดอยู่ที่ชั้นใดก็ได้ ซึ่งวิธีนื้จะมั่นคงทนทาน และใชัประโยชน์ได้ดีกว่าวิธีแรก


-การตั ดแต่งกิ่งต้นมะนาว 
เพื่อให้มะนาวมีทรงพุ่มสวยและให้ผลดก การตั ดแต่งกิ่งควรทำหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตั ด กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด

การเก็บเกี่ยว 
-การเก็บผลมะนาว ถ้าต้น เ ตี้ ย หรือไม่สูงมากนัก ก็เก็บโดยใช้มือปลิด แต่ถ้าต้นสูง นิยมเก็บโดยใช้มี ด หรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวก ย า ว ๆ คล้อง และกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มีคุญภาพ ไม่บอบช้ำ ก็ควรจะใช้ตะกร้อ ห ว า ย ในการเก็บเกี่ยว ควรเก็บในขณะที่ผลเริ่มแก่น่ะค่ะ 

 

Create : Modify : 2021-02-04 23:58:07Read : 510URL :